THÔNG BÁO NỘP ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC LẠI
05/01/2021 - Lượt xem: 75

Sinh viên đăng ký học lại đã đóng tiền hay chuyển khoản vui lòng nộp phiếu thu về tổ đào tạo để được lập danh sách thi cuối học phần. Hạn chót nộp phiếu thu về cho tổ đào tạo khoa Điều dưỡng - KTYH vào lúc 11 giờ ngày 08/01/2021. 
Lưu ý: Đối với học phần thuộc Khoa Khoa học cơ bản thì nộp phiếu thu về cho tổ Đào tạo Khoa KHCB (Cô Quân). Hạn chót vào lúc 11 giờ ngày 08/01/2021.