Khai báo thông tin Hành trình di chuyển và triệu chứng liên quan đến Covid19
20/08/2020

Thực hiện chỉ đạo của của Trường thì tất cả cán bộ nhân viên và toàn thể học viên, sinh viên đăng học tại trường đều phải khai báo thông tin Hành trình di chuyển và Triệu chứng liên quan đến Covid19 do Trạm Y tế Trường thiết kế.
 
 
Đề nghị đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ cán bộ nhân viên và toàn thể học viên, sinh viên đăng học tại đơn vị thực hiện đầy đủ.
 
Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông thông báo.