Hướng dẫn sinh viên thi máy tính
16/08/2020

Mở chương trình thi Phần mềm T Media/2_SVYDS/Images/0162449f22-2-e.png 

Bước 1: Chờ hiển thị màn hình sau:

Media/2_SVYDS/Images/02979f98d0-0-e.png

 

Trong trường hợp phòng thi đã bật chương trình thi như hình trên, sinh viên/học viên vui lòng điền đầy đủ thông tin trên màn hình và click vào đăng nhập kiểm tra lại thông tin họ tên, mã sinh viên...

Lưu ý: Sinh viên vui lòng vào cổng thông tin sinh viên (http://sv.ump.edu.vn/) thay đổi thông tin mật khẩu, nhớ đăng nhập và kiểm tra trước ngày thi, nếu quên mật khẩu vui lòng liên hệ ban đào tạo Khoa để được cấp lại mật khẩu mới (mật khẩu ban đầu trường cung cấp mặc định là mã sinh viên).

             Bước 2: Màn hình kiểm tra lại thông tin và chọn lịch thi

Media/2_SVYDS/Images/0371d37aec-5-e.png

             Bước 3: Màn hình hiển thi bài thi

Media/2_SVYDS/Images/04744906dd-9-e.png

1.     Sinh viên click chọn vào từng câu bên bảng trả lời và tích vào lựa chọn phù hợp, nếu thay đổi trả lời sinh viên có thể chọn lại, muốn quay lại xem câu đã trả lời để kiểm tra hoặc chọn lại bằng cách click vào câu cần xem và chọn lại trả lời cần thay đổi.

2.     Màu vàng là câu đang chọn làm.

3.     Ngoài ra có thể kiểm tra câu nào đã trả lời, câu nào chưa bằng cách chọn vào mục 3.

Khi làm xong bài thi, nếu muốn nộp bài sớm click chọn nút Nộp bài->Chọn Yes, thay đổi không muốn nộp chọn No.

Media/2_SVYDS/Images/05d443dec3-7-e.png

Hoặc hết thời gian màn hình hiện thông báo Đã hết thời gian làm bài -> Chọn OK để hiển thị kết quả thi.

Media/2_SVYDS/Images/065b0c8734-0-e.png

Lưu ý: Các bạn chỉ quan tâm và nhớ số câu đúng của mình

Media/2_SVYDS/Images/07df60821b-3-e.png

Nhấn OK để hoàn tất lịch thi.

 

CHÚC CÁC BẠN THI TỐT !!!!