Hướng dẫn đề xuất biểu mẫu
12/01/2021 - Lượt xem: 1022

HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT BIỂU MẪU

Sau khi đăng nhập vào hệ thống sv.ump.edu.vn, sinh viên chọn chức năng

Thông tin chung > Đề xuất biểu mẫu

Media/2_SVYDS/Images/11406b9649-3-e.png

 

Màn hình đề xuất biểu mẫu sẽ thể hiện như sau

Media/2_SVYDS/Images/229fd9cf9e-9-e.png
 

Sinh viên chọn 1 biểu mẫu phù hợp với yêu cầu của mình, sau đó nhập các thông tin để đề xuất

(Lưu ý: Cần nhập chính xác các thông tin để in ra phiếu xác nhận)

sau đó nhấn “Đề xuất” để hoàn tất yêu cầu.

Media/2_SVYDS/Images/33bdc6a657-f-e.png
 

Sau đó sinh viên sẽ theo dõi trên màn hình Danh sách biểu mẫu đề xuất để biết ngày hoàn thành

(Cột Ngày, giờ giải quyết) để nhận tại Phòng Đạo tạo Đại học.

Media/2_SVYDS/Images/440fa877f1-c-e.png